เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด