สถานที่สาธารณะแฝงในการเปลี่ยนผ่าน: แบบแผนลักษณะเชิงที่ว่างของการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม