นวัตกรรมแบบจำลองระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2018 exนายภูมิ จาตุนิตานนท์, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Robust multi-model predictive control of multi-zone thermal plate system", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 205-218