ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อแหล่งเพาะพันธุ์ที่ความเข้มแสงแตกต่างกันในยุงพาหะมาลาเรีย (Anopheles dirus)