การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสะค้าน เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ