การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับการกำหนดมาตรฐานสีของข้าวสี.

Publish Year International Journal 1
2017 exKhotchakorn Kaisaat, exNuttapong Keawdonree, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษรา พัฒนศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Colour measurements of pigmented rice grain using flatbed scanning and image analysis", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-4
Publish Year National Conference 1
2019 exธนพล แคล้วภัยพาล, inดร.บุษรา พัฒนศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพิจารณาลักษณะทางกายภาพของข้าวเปลือกผ่านการประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย