การศึกษาผลของโปรโมเตอร์โพแทสเซียมที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อนาโนคาร์บอน สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์