การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าในสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2019 exIndarit, N., exKim, Y.-H., inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaisutti, R., "Highly sensitive polyaniline-coated fiber gas sensors for real-time monitoring of ammonia gas", RSC Advances, ปีที่ 9, ฉบับที่ 46, สิงหาคม 2019, หน้า 26773-26779