การศึกษาการควบคุมอุณหภูมิเฉพาะบริเวณในสภาพแวดล้อมเปิดจากการถ่ายเทความร้อนให้น้ำในท่อ กรณีศึกษากระบะปลูกพืช