ผลของการเจือเฮไลด์ต่อสมบัติเชิงแสง เชิงโครงสร้าง และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอินทรีย์-อนินทรีย์เพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่