การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exHiromi Mizunaga, exJakkaphong Thongsawi, "Association of Community-level Traits with Soil Properties in a Tropical Coastal Sand Dune", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 101-109
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิต ถิ่นกาแพง, exจักรพงษ์ ทองสวี, "อิทธิพลลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชต่อสมบัติดินบนสันทรายชายฝั่งทะเล", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย