การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

Publish Year National Conference 1
2019 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดเบื้องต้น", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, ลพบุรี ประเทศไทย