การผลิตอัลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-เหล็กบนตัวรองรับซิลิกา-อะลูมิโนซิลิเกตที่มีโครงสร้างแบบคอร์เชลล์ และอินฟิลเทรต โดยมีสนามแม่เหล็กช่วยเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiriyawate, N., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reaction", Journal of CO2 Utilization, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 204-211
2016 exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Magnetic field-enhanced catalytic CO2 hydrogenation and selectiveconversion to light hydrocarbons over Fe/MCM-41 catalysts", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 306, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 866-875
Publish Year International Conference 2
2017 exWasakon Umchoo, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of external magnetic field on adsorption characteristics of CO2 over xFe-yCu loaded on MCM-41 mesoporous silica catalysts", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exS. Kiatphuengporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exK. F?ttinger, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Cleaner Production of Hydrocarbons from CO2 over xCu–10Fe/MCM-41 Catalysts using Integrated Magnetic Field–packed Bed Reactor", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2016 exชุลีหัตถ์ ศรีอักขรินทร์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งเหล็กและทองแดงบนคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด Core-shell: ผลของความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก", The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirapassorn Kiatphuengporn, exJumras Limtrakul, "Magnetic field–promoted cleaner production of small alcohols and hydrocarbons from CO2 over Cu-ZnO/ZrO2 and Fe/MCM-41 catalysts", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 ex ชุลีหัตถ์ ศรีอักขรินทร์, exพรสุดา พงษ์ธานี, exศังสิต อึงคนึงเกียรติ์, exวลีพร ดอนไพร, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด core-shell", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "Creating Green Society through Green Process Engineering" , 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวสกร อุ้มช, exพรสุดา พงษ์ธานี, exศังสิต อึงคนึงเกียรติ์, exวลีพร ดอนไพร, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดง บนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด infiltrate", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "Creating Green Society through Green Process Engineering" , 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exนางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, "เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาเคมีแบบเบดนิ่งที่มีสนามแม่เหล็ก", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2016