การศึกษาพฤติกรรมและจำลองการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในห้องปฏิบัติการ