การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน