การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก