การผลิตก๊าซไฮโดรเจนและอัญรูปคาร์บอนมูลค่าสูงจากก๊าซมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นที่มีรูพรุน 2 ขนาด

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exDr. Kajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon composites", Journal of CO2 Utilization, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 245-256
2015 exTanggarnjanavalukul, C., exDonphai, W., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica support", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 364-371
Publish Year International Conference 1
2014 exDr. Waleeporn Donphai, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Carbon Types on Carbon Dioxide Reforming of Methane over Ni-Carbon/Mesocellular Silica Composite Catalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living" Chiang Mai, Thailand, December 18-19, 2014. , 18 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย