การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของแคดเมียมอินเดียมเทลลูไรด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดูดกลืนในช่วงใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Journal 2
2015 exMutika Singsa-ngah, exKRITSADA HONGSITH, exSupab Choopun, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Undoped and Manganese2+-doped polycrystalline Cd1xInxTe sensitizer for liquid-junction solar cell devices", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 451, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 189-197
2015 exMutika Singsa-ngah, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "One-pot synthesis of Cd1-xInxTe semiconductor as a sensitizer on TiO2mesoporous for potential solar cell devices", Applied Physics A:Materials Science & Processing, ปีที่ 120, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 757-764
Publish Year International Conference 1
2015 exSUCHADA JIRASIRISUK, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Fluorescent Chemical for Fingerprint Development", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exอัครพนธ์ เอี้ยวรัตนวดี, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพของโลหิตชนิดต่าง ๆ โดย Luminol", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย