การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เชื้อเพลิงทดแทนเอทานอล