ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "Effect of Organic Substance Seed Coating on Growth and Fresh Ear Yield of Sweet Corn on Pak Chong Soil in Thailand", The 14 th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 27 - 30 มกราคม 2015, Kailua Kona ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. เมือง นครนายก ประเทศไทย