การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "ความก้าวหน้าในการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวาน TSC1 และ KSC2", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 6 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย