วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณ๊ศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, exรศ.ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, "Exploration of Strategy Evolution: Taxonomy and Critiques", 1st International Conference on “Business Management and Social Sciences: Toward ASEAN Integration 2015”, 5 - 6 พฤศจิกายน 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, exรศ. ดร. สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, "การพัฒนากรอบแนวคิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและกลยุทธ์", การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 8, 27 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย