การวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง Phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae) ในประเทศไทย