ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแคดเมียมและตะกั่วที่พบในแหล่งน้ำกับเนื้อปลา และความเป็นพิษต่อเนื้อปลาจากบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี