การตรวจสอบภัยแล้งและการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย