การศึกษาฟอสฟอโปรตีนที่มีการแสดงออกอย่างจำเพาะภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็มในจุลสาหร่ายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์