การเพิ่มสมรรถนะช่องสัญญาณไร้สายที่มีข้อมูลช่องสัญญาณจำกัด