การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโน โดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ

Publish Year International Journal 1
2012 exK. Subannajui, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exN. Ramgir, exC. Wang, exY. Yang, exA. Hartel, exV. Cimalla, exM. Zacharias, "Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared by an ionic liquid assisted vapor transfer approach", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 112, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 034311
Publish Year National Conference 1
2013 exK. Timsorn, exC. Khunarak, inนายภัทรพงษ์ นิภากุล, exT. Pogfay, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Bread Baking Aroma Analysis by an Intelligent Electronic Nose System for Future Robotic Chef", การประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่8 (Siam Physics Congress 2013), 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย