ผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนและการจัดการใช้ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและแนวโน้มการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าว

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไล เสาธงน้อย, exK. Inubushi, "Effect of rice straw incorporation on soil properties and rice yield", Thai Journal of Agricultural Science Volume 47 No. 1, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า xx-xx
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exนางสาววิไล เสาธงน้อย, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มการสะสมคาร์บอนในดินที่ใช้ปลูกข้าวจากการใส่ฟางข้าวและฟางข้าวเผา", Veridian E-Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 931-941
Publish Year International Conference 3
2014 exนายณัฐพล บัวจันทร์, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการดินต่อปริมาณธาตุอาหารและการสะสมคาร์บอนในดินนาข้าว", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exTamon Fumoto, exKazuyuki Yagi, "Modeling methane emissions and rice yield under various water management", The 1st NPU GMS International Conference 2013 , 18 - 19 พฤศจิกายน 2013, เมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย
2011 exจิตรลดา โชคอำนวย, exปวีณ์สุดา รามนัฎ, exวิไล เสาธงน้อย, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Yield stability of rice under high temperature", The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment (acsee2011), 2 - 5 มิถุนายน 2011, Osaka ญี่ปุ่น