ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของชมพู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "ชีววืทยาของดอกมะเฟืองพันธุ์ B17", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 629-632
2012 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของผลมะเฟืองพันธุ์ B17", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 633-636
Publish Year National Conference 6
2015 exน.ส. ปรียารัฐ ภูสุวรรณ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชมพู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exศิริพร คล้ายอุณาทร, "ผลของ GA3 ต่อการเติบโตและคุณภาพผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของผลมะเฟืองพันธุ์ B17", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี เป้าสิงห์, "การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ต้นทุน และรายได้ของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทศใน จ.ฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการและเสนอผลวานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พรทิพยื เงี่ยมจื้อเกร็ด, "ผลของการถ่ายเรณูด้วยเรณูบางพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง", The 7th KU-KPS Conference, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญระพี ทองอินทร์, "แนวทางการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย