การสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายของแป้งในเนื้อไม้และเปลือกของต้นยางต่อการผลิตน้ำยาง