บูรณาการกระบวนการออกแบบและการค้นคว้าวิจัยทางสถาปัตยกรรม: การศึกษาบริบทเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพ

Publish Year National Journal 2
2016 exศุภชัย ชัยจัทร์, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือง", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 71-83
2013 inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บูรณาการการค้นคว้าวิจัยกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม: การพัฒนาร่วมกันระหว่างโจทย์และผลลัพธ์", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ การผังเมือง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2013 - มกราคม 2014, หน้า 15-30

แสดงความคิดเห็น

(0)