นาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับแร่ดินเหนียวที่ถูกเตรียมโดยวิธีกราฟติ้งเมลอินเตอร์คาเลชั่น