งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ : การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกันประสิทธิผล