การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The complex world of flower", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 120-124