การศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และน้ำตาล

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมันสำปะหลังเพื่อการประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 , 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย