การแก้สมการนัยทั่วไปของสมการเชิงฟังก์ชันลอการิทึมบางประเภท

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.จริทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์, "การสมมูลกันของสมการเชิงฟังก์ชันแบบลอการิทึม", วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2009 - กันยายน 2010, หน้า 81-84
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exอ.ดร.จรินทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์, "A note on a logarithmic functional equation", การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และการประยุกต์ประจำปี 2554, 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย