การศึกษายีนควมคุมการออกดอกในกล้วยไม้เอื้องมะลิ (Dendrobium crumenatum)