การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง