การศึกษาอิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างโลหะและวัสดุรองรับต่อสมบัติความเป็นตัวเร่งของ Au/TiO2 โดยวิธีทางเคมีควอนตัม