การเพิ่มอัตราการละลายของยาปฏิชีวนะด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent

Publish Year International Journal 1
2013 exศศิวิมล โพธิปัญญากุล, exศิวพร สุทธิกรชัย, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Dissolution rate enhancement of sulfamethoxazole using the gas anti-solvent (GAS) process", Powder Technology 250 (2013) 84–90, ปีที่ 250, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 84-90
Publish Year National Conference 2
2011 exศิวพร สุทธิกรชัย, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การลดขนาดอนุภาคยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลด้วยกระบวนการ Gas Anti–Solvent (GAS)", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2009 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์, "การตกผลึกอนุภาคยามีเฟนนามิกแอซิดด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย