Conference

การตกผลึกอนุภาคยามีเฟนนามิกแอซิดด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
ชาติ
26 - 27 ตุลาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-