โครงการศึกษาและประเมินระบบระบายน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามแนวทาง LID

Publish Year National Journal 2
2018 inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาและอุปสรรคการจัดการระบายน้ำฝนในบริบทเมืองที่มีการเติบโตทางกายภาพอย่างรวดเร็ว: กรณีศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018
2011 inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการน้ำผิวดินด้วยแนวคิด LID ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 2554, ฉบับที่ 60, ตุลาคม 2011, หน้า 85-98