การจัดการและออกแบบพื้นที่จอดรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์