การวิจัยและถ่ายทอดเทคนิคตรวจประเมินคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมดูแลระบบ