การคัดเลือกธัญพืชไทยสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพและการเพิ่มประโยชน์ทางโภชนาการ

Publish Year National Conference 2
2013 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "การศึกษาอายุต้นอ่อนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นอ่อนข้าวสุพรรณบุรี 1 เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำคั้นใบข้าว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าข้าวสาลีอินทรี 1 เพื่อทาน้าคั้นใบข้าว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย