ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย

Publish Year National Journal 1
2009 exไมตรี มัณยานนท์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพหล้งการเก็บเกี่ยวของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2009, หน้า 12-19
Publish Year International Conference 3
2010 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไมตรี มัณยานนท์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Irradiation and 1-Methylcyclopropene on Post-harvest Changes in ‘Ear Sakul’ Dendrobium Inflorescences", ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exจุติพร ผลทวีทรัพย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CO2 and N2 fumigation for orchid snail control", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 exกนกวรรณ การะเวก, exมนันยา เจริญยศ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Caffeine: An alternative mollusicide for orchid farm", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2010 exไมตรี มัณยานนท์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาและ 1-Methylcyclopropene ต่อการเปลี่ยนแปลงช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่ออายุการปักแจกันและการเปลี่ยนแปลงช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย