การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ในการตรวจสอบคุณภาพภายในของส้ม