การวางแผนการพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาจังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Conference 1
2007 inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, "การรักษาป่าไม้โดยการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้โรงเรือนพลาสติกกับเกษตรกรชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย ", the International Agroforestry Education Conference “Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia”,, 21 - 26 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย