การวิจัยเพื่อสืบค้นลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย